VAITSPIRITAS

moroz_52_52_5_100 pr4_52_52_5_100

Kategorija:

Aprašymas

Savybės

Skiediklis naudojamas dažams skiesti.

  • Naudojamas alkidinių ir aliejinių dažų, lakų, alyvų skiedimui.
  • Nuvalyti paviršiams nuo tepalo ir alyvos.
  • „White Spirit“ sudėtyje esačių aromatinių medžiagų kvapas silpnas.
  • Mažai aromatingas.

Paskirtis

Naudojamas skiesti alkidinius ir aliejinius dažus, lakus, glaistus, taip pat plauti dažymo įrankius ir nuriebalinti paviršius. Netinka vandens pagrindo produktams skiesti

Kokybės standartas

Produktų ir paslaugų kokybę garantuoja kokybės valdymo sistema ISO 9001.

Išeigos skaičiuoklėPlotas (m2)


Reikės:

l
Tankis ~ 0,77 kg/l
Sudėtis Turi angliavandenilių C9 – C11, polinis tirpiklis (iki 3%), sudėtyje praktiškai nėra aromatinių junginių (iki 0,5%).
Saugojimo sąlygos 2 metai sandariai uždarytoje gamyklinėje taroje, vėsioje vietoje.
Atsargumo priemonės H226 Degus skystis ir garai. H304 Prarijus ir patekus į kvėpavimo takus, gali sukelti mirtį. H336 Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą. EUH066 Pakartotinas poveikis gali sukelti odos sausumą ar skilinėjimą. P102 Laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje. P210 Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių/žiežirbų/atviros liepsnos/karštų paviršių. – Nerūkyti. P280 Mūvėti apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius drabužius/naudoti akių (veido) apsaugos priemones. P301+P310 PRARIJUS: Nedelsiant skambinti į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą arba kreiptis į gydytoją. P304+P340 ĮKVĖPUS: Išnešti nukentėjusįjį į gryną orą; jam būtina ramybė ir padėtis, leidžianti laisvai kvėpuoti. P403+P233 Laikyti gerai vėdinamoje vietoje. Talpyklą laikyti sandariai uždarytą.